Kết Quả Xuất Khẩu Gạo Đến Ngày 29/01/2015

(VFA) - Kết quả giao hàng từ ngày 01/01 đến ngày 29/01/2015 đạt 169.358 tấn, trị giá FOB 77,322 triệu USD, trị giá CIF 77,884 triệu USD.

Sản phẩm